1 چه مواردی شامل گارانتی میشود؟
2 مدت زمان گرانتی چقدر است؟